Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO APTEKAPIEKNA.PL

MD 76 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, NIP 5213753430; REGON 365736451, zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie z poniższymi warunkami, naszymi zasadami polityki prywatności oraz innymi warunkami i zasadami polityki, które można znaleźć na naszej Stronie, a które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta; wszystkie one stanowią część niniejszych warunków (zwanych łącznie „Warunkami”). Odwiedzając lub korzystając z naszej Strony użytkownik potwierdza zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, niniejszych Warunków oraz fakt, że jest nimi związany.

Serwis internetowy AptekaPiekna.pl to nowoczesny portal o zdrowym stylu życia dla wszystkich ludzi poszukujących produktów doskonałej jakości.

W nasze ofercie znajdą Państwo:

 • kosmetyki naturalne
 • kosmetyki tradycyjne renomowanych marek
 • dermokosmetyki
 • specjalistyczne produkty pielęgnacyjne
 • zdrową i bezpieczną żywność
 • sprzęt medyczny
 • suplementy diety

Informujemy, iż serwis internetowy apekapiejna.pl nie jest apteką w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 20011 r. – prawo farmaceutyczne(Dz. U. 04.53.533).

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

ADMINISTRATOR – spółka MD 76 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, NIP: 5213753430, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000644498.,adres e-mail: info@aptekapiekna.pl

UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach w Portalu.

PORTAL – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem  www.aptekapiekna.pl

REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu internetowego.

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA – spółka MD 76 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, NIP: 5213753430, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000644498.,adres e-mail: info@aptekapiekna.pl

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 1 Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu.

Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego aptekapiekna.pl jest MD 76 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78,. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Jako takie podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Administrator przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Użytkownikiem:

 • wybierając nr telefonu : 515 10 30 47
 • korzystając z poczty elektronicznej na adres e-mail: info@aptekapiekna.pl
 • za pośrednictwem adresu korespondencyjnego:  MD 76 Sp. z o.o. , ul. Pory 78, 02-757 Warszawa

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi elektroniczne:

 • Konto Użytkownika w Portalu
 • Formularz zamówienia umożliwiający Użytkownikom złożenie zamówienia
 • Newsletter

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:

 • Komputer z dostępem do Internetu
 • Dostęp do poczty elektronicznej
 • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego aptekapiekna.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.).

§ 2 USŁUGI ELEKTRONICZNE

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę.

Krok 1 – polega na wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz
Krok 2 – polega na kliknięciu pola „Zarejestruj”.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz hasło.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aptekapiekna.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa.

2.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie internetowym aptekapiekna.pl.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:

Krok 1 – po kliknięciu w pole „Przejdź do kasy”
Krok 2 – po wypełnieniu „Formularza Zamówienia”
Krok 3 – po kliknięciu pola „Zamawiam”

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.3 Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu jednego kroku:
Krok 1 – po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aptekapiekna.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została opisana w paragrafie 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

 • pisemnie na adres: ul. Pory 78, 02-757Warszawa;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aptekapiekna.pl;

§ 4 Realizacja Zamówień

Wszystkie zamówienia będą wysłane tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Zamówienia, które zostaną złożone w sobotę lub niedzielę i dni wolne od pracy zostaną przetworzone pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionych dniach. Standardowy czas dostawy wynosi 72 h od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani najpóźniej 48 h po dokonaniu zakupu w niniejszym serwisie.

§ 5 ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik – jeśli dotyczy) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną; w celu jego złożenia możliwe jest posłużenie się formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych Warunków sprzedaży (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru aukcji, od której Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: MD 76 Sp. z o.o.;Ul. Pory 78; 02-757 Warszawa. Koszty te nie podlegają zwrotowi.

W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres MD 76 Sp. z o.o.;Ul. Pory 78; 02-757 Warszawa z Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.

W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ale zwracamy uwagę, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji, kiedy zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz MD 76 Sp. z o.o. podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład miniatury dołączane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres info@aptekapiekna.pl

Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów.

Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem serwisu internetowego aptekapiekna.pl

Pobierz formularz zwrotu .pdf

§ 6 REKLAMACJE

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację.

Reklamacje powinny być składane na piśmie i wysyłane na adres MD 76 Sp. z o.o.;Ul. Pory 78; 02-757 Warszawa , wraz z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną Państwu zwrócone). W reklamacji należy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury lub paragonu dokumentującego zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego aptekapiekna.pl.

O wynikach reklamacji zostaną Państwo poinformowani w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Sprzedającemu. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedającego w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie zostało uznane za uzasadnione.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie wymienione na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów nie otrzymają Państwo niezwłocznie nowego produktu, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy (prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna). W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami poprzez e-mail na adres: info@aptekapiekna.pl

Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy również w przypadku, gdy produkt był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna.

§ 7 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA: Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.2 . W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

8.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 8 KOSZTY PRZESYŁKI

Poza okresami promocji Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy wg poniższej tabeli:

 • dostawa za pośrednictwem firmy InPost (kurier) – 12,99 zł brutto
 • dostawa za pośrednictwem firmy In Post (paczkomaty) – 9,99 zł brutto
 • dostawa za pośrednictwem firmy InPost (kurier) + pobranie – 17,99 zł brutto

Przy złożeniu zamówienia powyżej wartości 199 zł (z VAT) nie pobieramy opłat z tytułu dostawy.
Przesyłka z zamówionymi produktami zawierać będzie również fakturę VAT lub fakturę imienną w zależności od woli zamawiającego.

§ 9 RODZAJE PŁATNOŚCI

Za produkty Klienci mogą zapłacić:

 • gotówką w chwili odbioru przesyłki od kuriera
 • poprzez serwis internetowy aptekapiekna.pl z wykorzystaniem platformy PayU

§ 10 PRAWO WŁAŚCIWE

Do niniejszych Warunków sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.

§ 11 DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania informacji i pomocy na temat produktów i sposobów zakupu za pośrednictwem naszej strony, klienci mogą kontaktować się z nami wysyłając mail na adres: info@aptekapiekna.pl lub listownie na adres korespondencyjny MD 76 Sp. z o.o.;Ul. Pory 78; 02-757 Warszawa z dopiskiem AptekaPiekna.pl oraz telefonicznie pod nr + 48 515 10 30 47.

Załącznik do Warunków Sprzedaży – Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: MD 76 Sp. z o.o.;Ul. Pory 78; 02-757 Warszawa
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data